Konkurs na logo Towarzystwa

Zarząd Główny PTBER ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego Towarzystwa (logo). Uczestnikiem konkursu może zostać każda zainteresowana osoba. Prace w formie pliku grafiki wektorowej należy przesłać na adres sekretarz@ptber.org.pl do dnia 30 maja 2019 r.

Powołana przez Zarząd Komisja konkursowa wybierze trzy prace, spośród których jedna zostanie zaakceptowana na wrześniowym Walnym Zebraniu członków PTBER, jako znak graficzny Towarzystwa. Autor wybranej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł brutto.

9th Conference of PSEPB – registration is now open

Registration form for the 9th Conference is available from February 1 till April 30, 2019.

Please visit the Conference page to learn more about the event.

Please note that you will have to login to your account associated with the membership to avail of the member discounts during registration. If you are a member of PSEPB and you see a note that you cannot avail of membership discounts in the registration form, please contact Society’s Secretary at first, maybe your details are not updated in our records.

Nagroda Główna PTBER za osiągnięcia naukowe i Fundusz stypendialny dla młodych naukowców

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTBER w Białymstoku podjęło uchwały o ustanowieniu „Nagrody Głównej PTBER” za osiągnięcia naukowe oraz Funduszu stypendialnego dla młodych naukowców. Obydwa wyróżnienia kierowane są wyłącznie do Członków Towarzystwa.

Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach: za najlepszą pracę oryginalną, za najlepszą pracę przeglądową w języku angielskim oraz za cykl prac. Laureaci otrzymają dyplom honorowy, nagrodę pieniężną i możliwość wystąpienia na Kongresie PTBER.

Fundusz stypendialny przeznaczony jest dla młodych naukowców i może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów udziału w Konferencjach organizowanych przez Zarząd Główny PTBER. Przez młodych pracowników nauki rozumie się osoby opisane w art. 2, pkt. 19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i stypendiów zostaną podane do wiadomości wkrótce. Treści uchwał w/s Nagrody Głównej i Stypendium są dostępne po zalogowaniu się do Strefy dla członków PTBER.

Strefa dla członków w witrynie PTBER – finalizacja

Prace nad utworzeniem Strefy dla członków PTBER zostały zakończone. Członkowie Towarzystwa, którzy podali swój adres email powinni otrzymać dane do zalogowania się do swojego konta w witrynie PTBER. Członkowie Towarzystwa, którzy zakładali konto przy okazji rejestracji na 8. Konferencję posiadają już dostęp do Strefy (po zalogowaniu się).

Członkowie, którzy nie otrzymali wiadomości z danymi do logowania proszeni są o kontakt z Administratorem witryny PTBER.

Dostęp do Strefy: https://ptber.org.pl/default/czlonkostwo/strefa-dla-czlonkow-ptber/

Na stronie można aktualizować/uzupełniać część danych udostępnianych Towarzystwu, do czego serdecznie zachęcamy. Nieprawidłowe dane, których nie można aktualizować poprzez Strefę prosimy zgłaszać Sekretarzowi lub Skarbnikowi PTBER.

Strefa dla członków w witrynie PTBER

Szanowni Państwo,

trwają przygotowania do uruchomienia Strefy dla członków PTBER w witrynie Towarzystwa. Będzie to specjalna strona, dzięki której członkowie będą mieli wgląd w dane, którymi dysponuje PTBER (w tym do informacji o składkach), jak również będą mogli część z danych edytować samodzielnie.

Dostęp do strefy będzie możliwy po zalogowaniu się do swojego konta w witrynie Towarzystwa. Dotychczasowym członkom konta zostaną założone przez Administratora witryny – dotyczy to wyłącznie osób, których adres email jest w posiadaniu Sekretariatu PTBER. Otrzymają one w ciągu najbliższych tygodni wiadomość email z danymi do zalogowania się do konta.

Jeżeli konto w witrynie Towarzystwa zostało już założone przy okazji rejestracji na 8. Konferencję, zostanie ono wykorzystane na użytek skonfigurowania dostępu do strefy.