Obituaria

Ś.p. Profesor Stanisław WięckowskiŚ.p. Profesor Stanisław Więckowski

Profesor Stanisław Więckowski, jeden z członków-założycieli Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin. Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny, ceniony w kraju i zagranicą uczony i pedagog, wieloletni kierownik Zakładów Biochemii Roślin oraz Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1971–1991 Kierownik Zakładu Biochemii Roślin; w latach 1991–1997 Kierownik Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin. W latach 1974–1976 zastępca dyrektora Instytutu Biologii Molekularnej UJ. Od 1987 członek, przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Fizjologii Roślin PAN. Członek licznych krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Wybitny specjalista w zakresie fizjologii i biochemii roślin. Autor lub współautor ponad 150 prac doświadczalnych i artykułów przeglądowych. Autor lub współautor 5 książek, podręczników i skryptów akademickich. Redaktor Wydawnictw UJ, oraz członek rad redakcyjnych naukowych czasopism z zakresu fizjologii i biochemii roślin. Był wychowawcą kilku pokoleń uczonych – wykształcił ok. 60 magistrów, był promotorem w 11 zakończonych przewodach doktorskich i sprawował opiekę nad 4 przewodami habilitacyjnymi.

Zmarł w dniu 22 marca 2011 r., w Krakowie. Nabożeństwo żałobne odprawiono we wtorek, 29 marca 2011 r. w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Ś.p. Profesor Maria Joanna OlszewskaŚ.p. Profesor Maria Joanna Olszewska

Emerytowana profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, wybitna, ceniona w kraju i zagranicą uczona i pedagog, założycielka i wieloletni kierownik Katedry Cytologii i Cytochemii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Doctor honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki.

Odznaczona Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1966–1969 prodziekan, a w latach 1969–1972 dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zespołu Ekspertów Nauk Przyrodniczych i jego wieloletnia przewodnicząca; członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (1994–1996); w Polskiej Akademii Nauk: prezes Oddziału Łódzkiego (1993–1998), członek Prezydium PAN (1993–2006); prezes Oddziału Łódzkiego PAN w latach 1993–1998; członek (4 kadencje) i przewodnicząca (1 kadencja) Komisji Nagród przy II Wydz. PAN; Przewodnicząca lub członek rad naukowych licznych instytutów i centrów naukowych PAN; członek i recenzent (od początku istnienia) Komisji Nagród Prezydium OŁ PAN i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni Łodzi dla młodych pracowników nauki, w dziale nauk biologiczno-medycznych.

Wybitna specjalistka w zakresie biologii komórki roślinnej i cytogenetyki molekularnej roślin. Autorka lub współautorka ponad 120 prac doświadczalnych i artykułów przeglądowych. Autorka lub współautorka 5 podręczników akademickich. Była Wychowawcą kilku pokoleń uczonych – wykształciła ok. 100 magistrów, była promotorem w 14 zakończonych przewodach doktorskich i sprawowała opiekę nad 6 przewodami habilitacyjnymi.

Zmarła w dniu 3 lutego 2011 r., w Łodzi. Pogrzeb odbył się w dniu 11 lutego 2011 r. na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.