Statut

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin”, zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§ 2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Poznań.

§ 3.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 4.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo ma prawo zakładania oddziałów terenowych, podlegających legalizacji przez właściwe terenowo władze administracji ogólnej.

§ 6.

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7.

 1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem „Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin”.
 2. Zarząd Główny używa pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin, Zarząd Główny w Poznaniu, adres siedziby”.
 3. Oddziały terenowe Towarzystwa używają pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin, Oddział w … , adres siedziby”.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 8.

Celem Towarzystwa jest integracja środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą biologią eksperymentalną roślin oraz stworzenie wspólnej reprezentacji tegoż środowiska na zewnątrz, a także szeroka popularyzacja wiedzy biologicznej.

§ 9.

Towarzystwo działa jako forum dyskusji i współpracy wszystkich biologów eksperymentalnych, wykorzystujących rośliny jako obiekt swoich badań, zarówno w badaniach podstawowych, jak i zastosowaniach praktycznych.

§ 10.

Dla realizacji swych celów Towarzystwo:

 1. organizuje kongresy, konferencje, sympozja i inne zebrania naukowe oraz wykłady,
 2. wydaje i wspiera wydawanie czasopism naukowych, książek oraz innych publikacji z zakresu szeroko rozumianej biologii roślin,
 3. upowszechnia wiedzę o biologii roślin przez publiczne odczyty, konkursy oraz inne formy aktywności popularyzatorskiej,
 4. wyraża opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania nauk przyrodniczych w kraju,
 5. współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą oraz z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi,
 6. wyróżnia wybijające się osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie.

Rozdział III – Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Towarzystwo tworzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub obcy deklarujący gotowość pracy na rzecz realizacji celów Towarzystwa, w szczególności posiadający dorobek naukowy lub popularyzatorski z zakresu biologii roślin.
 2. Członkiem honorowym Towarzystwa może być obywatel polski lub obcy szczególnie zasłużony dla rozwoju biologii roślin.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba prawna deklarująca gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów.

§ 13.

 1. Kandydata na członka zwyczajnego wprowadza do Towarzystwa dwóch członków zwyczajnych lub honorowych. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje się w tajnym głosowaniu większością co najmniej 2/3 głosów.
 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Pisemne wnioski do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego złożyć może grupa co najmniej 10 członków Towarzystwa.

§ 14.

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa opłacają jednorazowe wpisowe oraz składki roczne.
 2. Członkowie wspierający opłacają składkę roczną, której wysokość ustalana jest każdorazowo z Zarządem Głównym.

§ 15.

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:
  1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa, w szczególności w kongresach, konferencjach i zebraniach naukowych i organizacyjnych Towarzystwa,
  2. prenumeraty czasopism naukowych i popularnonaukowych poprzez Towarzystwo,
  3. czynnego i biernego wybierania władz Towarzystwa.
 2. Bierne i czynne prawo wyborcze małoletnich członków zwyczajnych Towarzystwa jest ograniczone zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.
 3. Członkowie honorowi Towarzystwa mają wszelkie prawa członków zwyczajnych i zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie Towarzystwa obywatele państw obcych mają wszystkie prawa członków zwyczajnych lub honorowych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 5. Członkowie wspierający Towarzystwa mają prawo uczestniczenia w pracach Towarzystwa z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 16.

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17.

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi właściwego terenowo Oddziału lub bezpośrednio Zarządowi Głównemu w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania członka nie ma Oddziału,
  2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek przez okres ponad 2 lat, po uprzednim dwukrotnym upomnieniu pisemnym, a w przypadku członkostwa wspierającego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej,
  3. wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Towarzystwa

§ 18.

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz wybieralnych trwa 2 lata.
 3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. Prezydent, prezydent-elekt oraz ustępujący prezydent pełnią swoje funkcje wyłącznie przez jedną kadencję. Pozostali członkowie wybieralnych władz Towarzystwa nie mogą pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

§ 19.

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
  2. uchwalanie zmian Statutu,
  3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
  4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  6. wybór prezydenta-elekta, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  7. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
  8. wytyczanie polityki finansowej Towarzystwa,
  9. ustalanie wysokości wpisowego i rocznych składek członkowskich na wniosek Zarządu Głównego,
  10. rozpatrywanie spraw przedstawianych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną,
  11. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
  12. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego w sprawach wykluczenia z Towarzystwa,
  13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
  14. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku Towarzystwa.

§ 20.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, w drugim terminie, wyznaczonym po 30 minutowej przerwie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 21.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny co 2 lata w związku z zakończeniem kadencji.
 2. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz o miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

§ 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny:
  1. z inicjatywy własnej Zarządu Głównego,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa, złożony pisemnie Zarządowi Głównemu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa winno być zwołane w ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Do uprawnień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy również przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Towarzystwa poświęcone wyborom uzupełniającym do Władz Towarzystwa musi zostać zwołane w ciągu 3 miesięcy od momentu zaistnienia konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Zarząd Główny

§ 23.

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi prezydent, prezydent-elekt oraz 7-13 członków Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w tajnym głosowaniu wybiera osobno prezydenta-elekta i osobno członków Zarządu Głównego. Zarząd Główny konstytuuje się nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach, skarbnik i jego zastępca są wybierani z pośród członków zarządu.
 3. Wybrany prezydent-elekt przez jedną kadencję pełni rolę wiceprezydenta. Po jej zakończeniu, na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, staje się on urzędującym prezydentem Towarzystwa.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. realizowanie celów statutowych Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. opracowywanie programów działalności i projektów budżetowych Towarzystwa oraz sprawozdań z ich wykonania,
 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa wniosków o ustalenie wysokości wpisowego i składek rocznych,
 5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
 6. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych oraz nadzór nad ich działalnością,
 7. powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych lub innych organów pomocnych w realizacji celów statutowych,
 8. inicjowanie i rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie biologii roślin,
 9. powoływanie komitetu organizacyjnego Kongresu Towarzystwa,
 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 11. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa wniosków o nadanie godności członka honorowego,
 12. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa.

§ 25.

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezydenta lub wiceprezydenta. W przypadku równiej ilości głosów, decydujący jest głos przewodniczącego zebrania.

§ 26.

 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona siedmioosobowe Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: prezydent, wiceprezydent, sekretarz, skarbnik i 3 członków Zarządu.
 2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 5 jego członków, w tym prezydenta lub prezydenta-elekta. Przyjęte uchwały winny być przedstawione do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 27.

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na okres kadencji Zarządu Głównego.
 3. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się, nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

§ 28.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, przeprowadzana przynajmniej raz w roku, w szczególności dotycząca gospodarki finansowej Towarzystwa,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z działań kontrolnych, żądaniami wyjaśnień, a także z propozycjami zmian działalności Towarzystwa,
 3. sprawowanie nadzoru nad Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów Terenowych oraz rozpatrywanie odwołań od ich orzeczeń,
 4. przedstawianie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa oraz ocena działalności i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 5. rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa.

Rozdział V – Oddziały Towarzystwa

§ 29.

 1. Oddziały Towarzystwa powoływane są z inicjatywy i na pisemny wniosek co najmniej 10 Członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Siedzibę i teren działalności Oddziału określa Zarząd Główny Towarzystwa.
 3. Do Oddziału należą członkowie Towarzystwa mieszkający lub pracujący na terenie jego działalności.

§ 30.

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja wybieralnych władz Oddziału trwa 2 lata i winna rozpoczynać się przed Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 31.

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
  2. wybór Przewodniczącego Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  5. rozpatrywanie spraw przedstawianych przez Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału,
  6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Oddziału.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 32.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia Członków o miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku:
  1. wynikającego z inicjatywy własnej Zarządu Głównego,
  2. Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. wybieralnych władz Towarzystwa,
  4. co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Oddziału.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 33.

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Zarząd Oddziału konstytuuje się nie później niż w ciągu 10 dni po wyborach, wybierając spośród swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz uchwał władz Towarzystwa,
  3. organizowanie Kongresów Towarzystwa i sympozjów specjalistycznych z upoważnienia Zarządu Głównego,
  4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału i składanie na nich sprawozdań ze swojej działalności,
  5. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Oddziału.
 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 34.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w tajnym głosowaniu i składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego.
 2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  3. przedstawianie Zarządowi propozycji zmian w działalności Oddziału.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Rozdział VI – Majątek Towarzystwa

§ 35.

 1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
  3. dotacje i zapisy,
  4. wpisowe za udział w Kongresach i konferencjach naukowych.

§ 36.

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezydenta lub wiceprezydenta Zarządu Głównego oraz skarbnika lub jego zastępcy.

§ 37.

Nadzór nad działalnością Towarzystwa pełni Starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 38.

Zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

§ 39.

 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close