Nagroda Główna PTBER za osiągnięcia naukowe i Fundusz stypendialny dla młodych naukowców

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTBER w Białymstoku podjęło uchwały o ustanowieniu „Nagrody Głównej PTBER” za osiągnięcia naukowe oraz Funduszu stypendialnego dla młodych naukowców. Obydwa wyróżnienia kierowane są wyłącznie do Członków Towarzystwa.

Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach: za najlepszą pracę oryginalną, za najlepszą pracę przeglądową w języku angielskim oraz za cykl prac. Laureaci otrzymają dyplom honorowy, nagrodę pieniężną i możliwość wystąpienia na Kongresie PTBER.

Fundusz stypendialny przeznaczony jest dla młodych naukowców i może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów udziału w Konferencjach organizowanych przez Zarząd Główny PTBER. Przez młodych pracowników nauki rozumie się osoby opisane w art. 2, pkt. 19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i stypendiów zostaną podane do wiadomości wkrótce. Treści uchwał w/s Nagrody Głównej i Stypendium są dostępne po zalogowaniu się do Strefy dla członków PTBER.